Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów

Prawo Budowlane

 • Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  prawo  budowlane,  Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
   
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.U. 2015 poz. 1146
   
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422
   
 • Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589