Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów
Proszę o kontakt jestem zainteresowany ofertą

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu poczty elektronicznej przez Biuro Projektowo-Konsultingowe z siedzibą w Włocławeku ul. Parkowa 28 w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).

Prawo Weterynaryjne

 • USTAWA  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342
   
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające  przepisy  sanitarne  dotyczące  produktów ubocznych pochodzenia  zwierzęcego, nieprzeznaczonych  do  spożycia  przez  ludzi i uchylające  rozporządzenie  (WE)  nr  1774/2002, Dz.U.E. L300/1
 • Rozporządzenie (UE) nr 142/2011 Komisji z dnia 25 lutego 2011 r.  w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy. Dz.U. UE L 54/1E
   
 • LISTA SPIWET – 03 Spalarnie i współspalarnie (1069/2009 art. 24 ust. 1 (b), (c) i (d)) Lista kontrolna SPIWET
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1193
   
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765